ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 82102 Bratislava, IČO: 00641219

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

                                                ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii „Vystrihaj sa Slovensko“

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie žiadateľov o parochne.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – žiadateľ

Zoznam osobných údajov: meno, e-mail, lekárska správa o onkologickom ochorení, fotografia v parochni zverejnená na webovom sídle so súhlasom žiadateľa

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci.

Kategórie príjemcov: Údaje sa neposkytujú iným osobám

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov – Kontaktný formulár:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely zaslania odpovede na dopyt klienta a za účelom zaslania nezáväznej cenovej ponuky.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov: Nesprístupňujeme

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: osobné údaje sú spracované na účely komunikácie  a následne budú vymazané.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Liga proti rakovine prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s tým súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, zmeny budú umiestnené v sídle spoločnosti. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na uvedenú adresu : zo@eurotrading.sk